Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to program stworzony z myślą o rynku małych i średnich firm działających w różnych branżach. Zawiera kilkanaście zintegrowanych (pracujących na jednej bazie danych) aplikacji-modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa.

Comarch ERP Optima znajduje wykorzystanie:

 • w małych firmach, potrzebujących obsłużyć podstawową działalność, tj. fakturowanie, prowadzenie książki przychodów i rozchodów, rozliczenie z urzędami (Pakiety linii START dla małych firm),
 • obsługuje zaawansowane procesy biznesowe średnich przedsiębiorstw.

Kasa Bank

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa Bank możesz wykonać szereg zestawień i raportów, które będą służyć bardziej efektywnemu zarządzaniu działaniami firmy.

Moduł Kasa Bank zapewnia:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • definiowanie dowolnych form płatności,
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • możliwość generowania dokumentów kompensat,
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

Moduł Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

 • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
 • rozliczanie delegacji krajowych,
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu

Faktury

Comarch ERP Optima Faktury to moduł, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie dokumentów: zakupowych, sprzedażowych, fiskalnych, kasowych i bankowych. Dokumenty można wystawić zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Handel

Comarch ERP Optima Handel to moduł wspomagający sprzedaż i prowadzenie gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych.

Comarch ERP Optima Handel Plus zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Użytkownik sam decyduje, z której dostawy, lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu

Detal

Moduł Comarch ERP Optima Detal został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz czytelny interfejs, czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży.

Księgowość

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową.
Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.

Książka Przychodów i Rozchodów


Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:
• zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
• rejestrów VAT,,
• ewidencji dodatkowej,
• ewidencji wynagrodzeń,
• rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
• spisu z natury,
• naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
• sporządzenie deklaracji podatkowych,
• możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.

Książka Przychodów i Rozchodów


Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:
• zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
• rejestrów VAT,
• ewidencji dodatkowej,
• ewidencji wynagrodzeń,
• rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
• spisu z natury,
• naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
• sporządzenie deklaracji podatkowych,
• możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.

Pełna księgowość - księgowość kontowa


Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:
• tworzenie okresów obrachunkowych,
• stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
• księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
• generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
• wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
• predekretację dokumentów,
• prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
• sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
• rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
• obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
• inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
• oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
• księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
• parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
• generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków,
• tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:
• zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
• opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
• przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
• generowanie przeszacowania walut.

Ewidencja środków trwałych


Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:
• automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
• generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
• zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
• ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
• uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
• zawieszenie amortyzacji środka trwałego,
• ewidencję środków trwałych będących w budowie,
• przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

Płace i Kadry

Obsługa działu kadrowo - płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.
Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:
• zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
• tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik,
• rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów,
• import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności,
• import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
• rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
• kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
• wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
• ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
• definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
• tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
• podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
• rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
• powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,
• naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
• wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
• sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
• sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS,
• tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
• archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
• przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje takie, jak:
• struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
• opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
• obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
• ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
• wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności,
• możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych,
• rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
• rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych,
• automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
• możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
• rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
• możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
• możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów,
• atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
• funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

INTEKOM

Na rynku działamy jako firma integratorska, oferująca rozwiązania informatyczne dla małych i średnich firm.

Dostarczając nowoczesne rozwiązania, pomagamy swoim klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Kładziemy nacisk na profesjonalną realizację powierzanych nam zadań.

 

KONTAKT

DEJAVU

dejavu@intekom.pl, +48 512 300 490

ERP

erp@intekom.pl, +48 512 300 490

DESIGN

design@intekom.pl, +48 577 657 368

SERWIS

serwis@intekom.pl,  +48 577 657 368